Itulau kautu

E maua na lihohi mai te Matāeke o Akoakoga ke lagolago ai te gagana, te faitau, tuhituhi ma te tautala i te gagana Tokelau, vena ma te akoakoga o ni matakupu patino ki fanau akoga a Tokelau. E iei na koga i te kupega o te vateatea tenei e hokotaga atu ki ni etahi lihohi, hukehukega tuhituhia, ma ni fakatakitakiga e mafai ke fakaaoga e faiakoga ma na takitaki o na akoga ke puke mai ai ni muna ke fehoahoani ki fanau Tokelau ma galulue fakatahi ai ma o latou kaiga.

Ko na lihohi Tautai Ake

Ko te Tautai Ake ko he heti tuhi, e maua foki i te initaneti, na kamata ke lagolago ma fakaolaola ai te gagana Tokelau, i te faitau, tuhituhi ma te tautala, ma ke fehoahoani foki ki na akoakoga a fanau Tokelau. E fia ia itukaiga tuhituhiga kehekehe, e iei na tala fatu, tala moni, tala fakatāga, holo ma ni tala kakai.

Kopiti o te Connect Tokelau

Ko te Connect Tokelau ko he tukufakatahiga e o ni tuhituhiga ke lagolago ai te akoako i na matakupu tau haienihi, tekenoloti, haienihi o tagata, ola malolo ma te fakamalohi tino.

Tuhi-e (tuhi eleketoni)

Ko na tuhi-e (tuhi eleketoni) pe ko na lomiga initaneti ko ni heti tuhi e o ni tala ma ni tuhituhiga e mafai ke faitau ma fakalogologo fakatahi ki ei mo te fakaleoga o na kupu.

Tulaga fakatonu o te Gagana

Ko na Tulaga Fakatonu o te Gagana ko na takiala a te Matāeke o Akoakoga mo na tala tuhituhia ma na tala puke kua lomia i te gagana Tokelau ma te Igilihi mo na lihohi tau akoakoga.

Lipoti tau Hukehukega

Ko na Lipoti tau Hukehukega ko he tuku fakatahiga e o ni tuhituhiga ki ni matakupu e tau tonu pe initalehi ki ei na tino Tokelau. Ko ietahi tuhituhiga e fatu ki ni lipoti tau hukehukega mai ietahi Matāeke a te Malo o Tokelau, e ve ko te Matagaluega o te Tau, te Moana ma te Tutia, vena te Matāeke o te Tamaokaiga, Lihohi Fakatenatula ma te Hikomaga.

Lihohi mo Faiakoga

Kua tāli maua! Ko he tukufakatahiga e o ni lihohi mo faiakoga ke fehoahoani ki te akoakoga o fanau Tokelau i te gagana, te faitau, tuhituhi ma te tautala.