Itulau kautu

E maua na lihohi mai te Matāeke o Akoakoga ke lagolago ai te gagana, te faitau, tuhituhi ma te tautala i te gagana Tokelau, vena ma te akoakoga o ni matakupu patino ki fanau akoga a Tokelau. E iei na koga i te kupega o te vateatea tenei e hokotaga atu ki ni etahi lihohi, hukehukega tuhituhia, ma ni fakatakitakiga e mafai ke fakaaoga e faiakoga ma na takitaki o na akoga ke puke mai ai ni muna ke fehoahoani ki fanau Tokelau ma galulue fakatahi ai ma o latou kaiga.

Ko na lihohi Tautai Ake

Ko te Tautai Ake ko he heti tuhi, e maua foki i te initaneti, na kamata ke lagolago ma fakaolaola ai te gagana Tokelau, i te faitau, tuhituhi ma te tautala, ma ke fehoahoani foki ki na akoakoga a fanau Tokelau. E fia ia itukaiga tuhituhiga kehekehe, e iei na tala fatu, tala moni, tala fakatāga, holo ma ni tala kakai.

Kopiti o te Connect Tokelau

Ko te Connect Tokelau ko he tukufakatahiga e o ni tuhituhiga ke lagolago ai te akoako i na matakupu tau haienihi, tekenoloti, haienihi o tagata, ola malolo ma te fakamalohi tino.

Tuhi-e (tuhi eleketoni)

Ko na tuhi-e (tuhi eleketoni) pe ko na lomiga initaneti ko ni heti tuhi e o ni tala ma ni tuhituhiga e mafai ke faitau ma fakalogologo fakatahi ki ei mo te fakaleoga o na kupu.

Lihohi mo na Vahega Pepe

Ko na lihohi Tautai Ake na fuafua ke lagolagogia te gagana, te faitau ma ietahi matakupu ki na fanau tamiti. Ko na lihohi ienei na fuafua e faitau fakatahi ma na tamaiti i na polokalame a na vahega pepe.

Tulaga fakatonu o te Gagana

Ko na Tulaga Fakatonu o te Gagana ko na takiala a te Matāeke o Akoakoga mo na tala tuhituhia ma na tala puke kua lomia i te gagana Tokelau ma te Igilihi mo na lihohi tau akoakoga.

Lipoti tau Hukehukega

Ko na Lipoti tau Hukehukega ko he tuku fakatahiga e o ni tuhituhiga ki ni matakupu e tau tonu pe initalehi ki ei na tino Tokelau. Ko ietahi tuhituhiga e fatu ki ni lipoti tau hukehukega mai ietahi Matāeke a te Malo o Tokelau, e ve ko te Matagaluega o te Tau, te Moana ma te Tutia, vena te Matāeke o te Tamaokaiga, Lihohi Fakatenatula ma te Hikomaga.

Lihohi mo Faiakoga

Kopi ki lalo te laupepa tena e mafai ke tuhituhia (ki loto) ke fatu ai ni fehoahoaniga mo faiakoga i te gagana Tokelau pe ko te Igilihi mo na lihohi a te Tautai Ake.