Tautai Ake Ko na Aho Kua Teka ma Ona Ata

Ko na Aho Kua Teka ma Ona Ata

Level 4

Non-fiction

Lealaiauloto ‘Āigalētaule‘ale‘ā Fatumanavaupolu Tauafiafi

This non-fiction text discusses how political agreements made in the past still impact on our lives today. It looks at two examples: the Tokelau Islands Resettlement Scheme (Hikimi o te Hikitiaga o Tagata Tokelau ki Niu Hila, 1966–1976) and the Treaty of Tokehega (Feagaiga o te Tokehega, 1983).