Levolo 1

Ko na tuhi Levolo 1 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega kamata o te Pilima (Tauhaga 1–3 pe Levolo 1–3)

69 results — showing page 1 of 3
 • Tautai Ake

  Ko na Meaola i luga a te Akau

  17736 Tokelau Ko na Meaola i luga o te Akau SB
  Ko te tala moni tenei e laga mai ai ni meaola e hefulutahi e ola i te akau. Haienihi
 • Tautai Ake

  Gahelevao

  17730 Tokelau Gahelevao SB
  He tala kakai tenei e o te Gahelevao ma te mea e ono pa ki ei kafai koe e tuai moe. Kakai
 • Tautai Ake

  Oku Mātua

  17707 Tokelau Oku Matua SB
  Ko te teine e igoa ki a Kākālagi e ia fakailoa maia ona mātua, ia Puke ma Polapola. Kae hove kua viga ho atili ki ei ke kikila lelei.
 • Tautai Ake

  Ko Au

  17709 Tokelau Ko Au SB
  E fakailoa mai e te tama mai Atafu ia ia lava ma tona kāiga.
 • Tautai Ake

  Ko Toku Paopao

  17713 Tokelau Ko Toku Paopao SB
  I te tala moni tenei, e taku mai e te tama na vaega kehekehe o te paopao. Tekeneloti
 • Tautai Ake

  Papo

  Papo BB
  BB

  Na pupuhi e he tama ni papo. Kae hea te tutupu kafai e pupuhi e te matagi na papo ki luga, ki ko, ma lalo?

 • Tautai Ake

  Hikuili, Hikuili

  Hikuili BB
  BB
  Ko te tala tenei e tuhi e ve he talanoaga e a te hikuili e fai ma he tino e he fakaigoagia, ma e fakailoa mai ki te tino faitau na meakai e fiafia ki ei te hikuili.
 • Tautai Ake

  Ko Puhi Nau Meakai

  Ko puhi Nau Meakai BB
  BB
  Ko Puhi Nau Meakai e fiafia lahi ki na meakai, ma e fetaui lelei la ki ei tona igoa. I te tala tenei, ko taimi uma e fano ai ia Mami oi fakatau meakai, e mafai lava e Puhi Nau Meakai oi kalo ma kai he mea mai te fakatau.
 • Tautai Ake

  Ko Au te Tupu o te Mauga

  Ko Au te Tupu o te Mauga BB
  BB
  He tala e fuataimi tenei, ma e talafeagai mo na levolo uma, e gugutu te filī ko ia te Tupu o te Mauga, e he leleva kae hamu te fakailoga tenei e tona tuakoi e fuaefa atu i lo o ia toe uiga fekai. Ko te fakailoga e tahuihui ki na meaola e gaholoholo mai ma e hili atu te lalahi ma te fakamatakutaku, kae ko te filī poto, na fakaaogā e ia ni tama togafiti, ma toe malo ai i te fakailoga.
 • Tautai Ake

  Tapihi! Tapā!

  Tapihi Tapa BB
  BB
  He tukufakatahiga e o ni holo e valu.
 • Tautai Ake

  Kikila mai!

  Kikila Mai BB
  BB
  Ko te tala moni tenei e fakaaogagia ni ata fakaholo ke kitea ai pe vehea ona hui te anufelane ki he lane. Haienihi
 • Tautai Ake

  Ko ni a Ta te Tai e Kaumai?

  Ko ni a Ta te Tai e Kaumai BB
  BB
  He tala moni tenei, i te havalivaliga a he teine i te matafaga i Niu Hila, na ia maua ai na mea e kaumai e te tai ma ia iloa atu ai foki na mea e kavekehea e te tai.
 • Tautai Ake

  I te Matafaga

  I te Matafaga SB
  I te tala tenei, he kāiga i Niu Hila na maua e ki latou ni mea fakaohofia manatu i te matafaga, e iei ai ma he figota e gatetetete!
 • Tautai Ake

  E ko Mafaia Faitau

  E Ko Mafaia Faitau SB
  Ko te tuhi tenei e o he tama tamaiti e fafia kae faitau atu ki ni tino taua i tona olaga, mai tona kaiga ma te akoga.
 • Tautai Ake

  Tuatara Matua

  Tuatara Matua SB
  Ko te tala tenei e o he tuatala (tuatara) e foliga mai e moe kae e heai, ko te mea moni, e fakatalitali ke popoki hana taumafutaga.
 • Tautai Ake

  Taku Tuhi

  Taku Tuhi SB v3
  I te kiteaga e Tama te tuhi fou a tona uho matua ko Nikau mai te akoga, na fofou foki ki ei. Tenei e faitau e Nikau te tuhi ki a Mami, kae finau ia Tama ko te tuhi e a ia. Na fofo te fakafitauli i te valakauga e Nikau o tona uho tamaiti ke hau nofo i ona tafa i te hofa oi fakalogo ki tana faitau.
 • Tautai Ake

  Ko te Tūkuga

  Ko te Tukuga SB
  I he autiga e a te kaiga ki te pāka, na luki ai e Vika tona matua ki he tūkuga. Na kitea e Mami ko te fakaheheke gaholo i ni puti uili laina tahi e he faigofie, ma nae takatutu ma maluelue ka ko heki iku ake i te vaivai! Ko te fiafia ma te lototele o Vika e kehe lele ma te fakahetonu o na fakahehekega a Mami.
 • Tautai Ake

  Ko na Tamā Manu e Tolu

  17732 Tokelau Ko na Tama Manu e Tolu SB
  E tolu ia tamā manu mai te Tafega na olo fagogota i te moana hāuhau, toe fofoki mai ai i te gotoga o te la.
 • Tautai Ake

  Ko Pāma

  17701 Tokelau Ko Pama SB
  Ko Pāma e fia inua, kae ho he mea e kikila ki ei, e heai ma he vai. Kae meake kua to te ua!
 • Tautai Ake

  Ko Au ma Toku Tamana

  17703 Tokelau Ko au ma toku tamana SB
  Ko he teine na olo ma tona tamana ki uta oi ao popo.
 • Tautai Ake

  Ko na Faiva o Tautai Tokelau

  17715 Tokelau Ko na Faiva o Tautai Tokelau SB
  Ko te tala moni tenei e fakailoa mai ai ni faiva e hefulutahi e fakatino e na tautai Tokelau. Tekenoloti
 • Tautai Ake

  Ko he Aitia Gali

  Ko he Aitia Gali BB
  BB

  I he tahi aho vevela, e tokafa ia manu Afelika na fakaohofia i ni aitia gali kae e tatau ke kaufakatatahi ke maua ai e ki latou uma na mea e fofou ki ei.

 • Tautai Ake

  Ko te Tagulu a Teti

  Ko te Tagulu a Teti BB
  BB
  I te tala malie tenei ko te moe tagulu a Teti e afaina ai na tino uma i te kāiga.
 • Tautai Ake

  Olo La!

  Olo Ia BB
  BB

  I te tala malie tenei, e tokalahi na tino e tafafao fiafia i te matafaga kae papa atu na namu oneone, ko Namu ma Sandy, oi hakili he meakai o te aoauli. Te fiafia ko o na namu oneone ki te mau kili tino e kitea atu, kae ko na tino foki e he fofou ko ki latou ke takatikatia!

 • Tautai Ake

  Meakai Aoauli a Manutukehe

  Meakai Aoauli a te Manutukehe BB Spreads
  BB

  I te kamataga o te akoga a Manutukehe, nae taukikila ia e ni tamaiti mai tana vahega e tokalua, kae i te taimi o te meakai aoauli, na fakatekia lele i te ki la iloaga o te mea i tana puha meakai!

 • Tautai Ake

  Mitiafu

  Mitiafu BB
  BB

  Ko te tala tuhi fakapehe holo tenei e ia fakamatala maia na mitiafu o na tino kehekehe i te kāiga.

 • Tautai Ake

  Ko te Puhi Fōu

  Ko te Puhi Fou SB

  Ko te tala tenei e o Puhi Nau Meakai i te pa ifoga ka koi punua ki te fale o Katie. E fakamatala mai pe na vehea ona maua tona igoa.

 • Tautai Ake

  He Hina ma Oscar

  He Hina ma Oscar
  I Niu Hila, ko Oscar e hakili hina i na tafeta. I te mauaga, e heki tukua ki tana pakete, kae lea ki ei ia Teti ke tuku veia i te mea e iei ai. Na fautua ki ei e hala puke he ata o te hina.