Levolo 1

Ko na tuhi Levolo 1 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega kamata o te Pilima (Tauhaga 1–3 pe Levolo 1–3)

69 results — showing page 3 of 3
 • Tautai Ake

  Tahi, Lua, Tolu, Fa

  Tahi Lua Tolu Fa
  I te tala tenei, ko Teti ma tona ataliki nae hauni i te taeao. Ko te ataliki ko te tuhitala foki ia, e ia fakatakitakia na mea uma a Teti e fai. E fakauma te tala i he tukuga ki te tavale.
 • Tautai Ake

  I te Maketi

  I te Maketi
  I te papā maiga o te kaiga o Oscar ki te maketi, na fiafia lele ia Oscar ma tona tuafafine tamaiti ki na paluni. Na fia fano ia Oscar fakatau hana paluni, kae lea ki ei ia Mami e tatau ia ke fehoahoani ake ki te fakatau. E ui i te tulave tenei, na iku fiafia te tala.
 • Tautai Ake

  He Manulele i te Potu Akoga

  He Manulele i te Potu Akoga
  I te lele maiga o te manu ki to latou potu akoga, na taumafai muamua na tamaiti ke kave ki fafo, kae nae he mafai. Mulimuli ake, na iei te peleni poto a he tamaiti ke fakatohina ai te manu ki fafo.
 • Tautai Ake

  He Uō ma Mateo

  He Uo ma Mateo

  Ko Mateo na fatoa hifi mai Samoa ki Niu Hila. I te paka, e matamata ia Mateo ki na tamaiti e tiketike ia latou hikuta, kae tu te tama (Zane) fakatalofa ki ei ma ofo atu tana hikuta ki a Mateo ke fakatakitaki ai. Mulimuli ake, na valakaulia e Mateo ia Zane ke kakai fakatahi ki latou i te aoauli ma tona mami.

 • Tautai Ake

  Fafagaga o na Manulele

  Fafagaga o na Manulele
  Na kitea e Ella na manu fia kakaia i te famalama oi lea ai ia Mami e mafai ke fai he mea fagai manu. Na fakaaoga te peleni mai te nuhipepa a Mami, olo ki te falekoloa o na mea fai galuega fakatau na mea e manakomia ma faigaluega i te fale teu kope i fafo ke fakauma ai te la poloketi.
 • Tautai Ake

  Havaliga ki te Akoga

  Havaliga ki te Akoga
  Ko Papa (Grandad) e nofo i te fale o Dylan ma na fia havali i tana kau ki te akoga. Na fakavavevave ia Dylan ki a Papa kae ke he tuai ia, ka ko Papa e fia tu oi tapuke ata. I te papa atuga ki te akoga, kua haofia e Papa e he ia iloa te auala ki te fale. Na fofo e Dylan te tulaga tenei i he peleni poto.
 • Tautai Ake

  Tafafao i Fafo i te Falekie

  Tafafao i fafo i te Falekie
  Ko te uho, ko Sam ma Josh, na tonu ka “olo nonofo i he nofoaga he tumau” i te fatoaga, i he koga o Niu Hila. E moni e mālie i te taimi o te ao, ka ko Josh e he matuā kau ke nonofo i te fale kie kafai kua pouli.
 • Tautai Ake

  He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

  He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

  Ko te faigāmalaga a Puhi Nau Meakai e fakaholo pea i te tala tenei ma i te olokehega o te kaiga mo he malologa na taumafai ai ia Mātuahā (Aunty) ke fagai fakafuafua te puhi. E he fakatekia te kehe mamao o na manatu o Puhi Nau Meakai ma na ia taofia na peleni a Mātuahā.

 • Tautai Ake

  Oka te Gali!

  Oka te Gali
  Ko te tala akoaki lelei tenei e o he manu kaulelei fakatalitonu gofie ma he puhi poto, e fakateki te fakaikuga mae hove e fakaoho ai ni talanoaga e vevehi.
 • Tautai Ake

  Fehoahoaniga a Simi

  Fehoahoaniga a Simi
  E fia fehoahoani ia Simi kae hauni te umu a tona kaiga kae e heai ma he tino e fakahino ki ei hana fekau ke fai. Kua nofo i te lalo lakau oi mafaufau ki te kino o te fakahoaga o na fekau kae ia kitea atu e heai he ahu e fanake i te umu. Na fakailoa atu e ia ki a Teti ma Papa, na ki la kitea ai ko te afi kua mate ma nae manakomiagia tona fehoahoani mai te kamataga.
 • Tautai Ake

  Tefea Toku Mātuahā?

  Tefea Toku Matuaha
  Ko Mami, Tara ma Luke e tatau ke piki ia Mātuahā (Aunty) mai te malae vakalele, kae kua tuai mālie. I te papā atuga, e he ki latou iloa pe i fea. Na haofia mulimuli e Mami e mafai ke fakaaogā tana telefoni ke fofo ai te fakafitauli.
 • Tautai Ake

  Tufafau

  01205 Tufafau
  Kua toe fakamatala mai e Meaalofa Faleasiu i te tala tenei pe na maua vehea te igoa Tufafau, te motu i te namo o Fakaofo.
 • E Books

  Ko Tinilau ma Hina

  17719 Tokelau Ko Tinilau ma hina SB

  Ko te tala kakai tenei o Tinilau ma Hina. Kakai