Levolo 2

Ko na tuhi Levolo 2 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega i loto o te Pilima, (Tauhaga 4–6 pe Levolo 4–6)

23 results — showing page 1 of 1
 • Tautai Ake

  Ko Au he Mati

  17728 Tokelau Ko Au he Mati SB
  E fakamatala mai e te mati na uiga he māfaufau o na tino.
 • Tautai Ake

  Ko te Tau

  17734 Tokelau Ko Te Tau SB

  Nae tāhē te avaga a te fafine talavou, kae tutupu te afā lahi. Na mapu tona mafaufau kae toe fakafeiloaki atu ki tana avaga ma te loto fakafetai.

 • Tautai Ake

  Kaihohoa Moa

  17705 Tokelau Kaihohoa Moa SB

  E tokalua ia tama mātutua na ki laua kaihohoā he moa ke tunu i vao, kae e he na ko ki laua oioti te iloa oi kalo he moa!

 • Tautai Ake

  Ko te Uō

  17711 Tokelau Ko Te Uo SB
  Ko Lata e fai togafiti ho ki tana uo, ko Ikamoana. E hihī malau, i te tahi po mahina kae maua loa e Ikamoana te auala ke fai togafiti ai ki a Lata!
 • Tautai Ake

  Ko te Pepe Fōu

  17749 Tokelau Kote Pepe Fou
  Ko te matua o Kāhu kua tali fanau tana pepe. Kua mafaufau ia Kāhu pe vehea nei kafai kua iei hona uho pe he tuafafine. E lea ki ei tona matua e tumau lava te kavea o ia ma ana pepe e tuha pe ko ia ka kavea ma uho matua.
 • Tautai Ake

  Totōgā Mauteni

  17750 Tokelau Totoga Mauteni
  I te tala moni tenei, ko he tama ma tona papa (tupuna tamana) e toto fatu mauteni. E mulimuli ki tatou ki te tala kae ola ma tutupu na fatu mauteni ki ni mauteni. Kua fai te la hupo mauteni, kae hefe na fatu ke toto i te tauhaga ka hohoko. Haienihi
 • Tautai Ake

  Na Galo

  Na Galo BB
  BB
  Na lea ia Finn ki a Mami na maua e ia te tama meaola na he i te fale teu mea fai fatoaga. E he kikila ia Mami ki te meaola oi e veake ko Finn e fakatagafai. Kua fakatagafai foki kae lea ki a Finn ko te meaola e manakomia tona mami ma e tatau ia Finn ke fano oi hakili. Na fano tona mafaufau ki ei, oi fatu loa te peleni a Finn. Kua fakatekia lele ia Mami i te ia iloaga mulimuli ko Finn nae he faifaiaga!
 • Tautai Ake

  Ko Au ma Taku Maile

  Ko Au ma Taku Maile BB
  BB

  He tala e tuhi e ve he holo tenei, e lelei mo te faitau leo lahi, he teine tamaiti ma tana maile e fakafeiloaki atu ki te taeao i te fiafia ma te loto naunau.

 • Tautai Ake

  Ko te Lo ma na Hua

  Ko te Lo ma na Hua BB
  BB

  He tuhi faitau fakatahi tenei e toe fai ai te tahi o tala kakai a Aesop fakakoniheti. Kakai

 • Tautai Ake

  Ko te Pu i te Totini o te Tupu

  Ko te Pu i te Totini o te Tupu BB
  BB
  I te tala malie tenei, na fakatonu e te tupu ana kaukauna ke haita te pu i tona totini. E heki mafai ke fai, ka na maua mulimuli te fofo e te mahiofo e he mafai ai ke toe makalilia na vae o te tupu.
 • Tautai Ake

  Ko te Puha

  17726 Tokelau Ko te Puha SB
  I te akega o he puha ki te kauāfua, na fiafia lele na tama matutua e tokalua i te mafaufau atu pe hea te i loto.
 • Tautai Ake

  Iniheti Lakau

  Iniheti Lakau BB
  BB
  He lipoti moni faigofie e fakamatala mai ai pe hea te iniheti lakau, e nofo i fea, ni a ana mea e kai, e vehea ona ola puipuia, ma vehea te fakahologa o tona olaga. Haienihi
 • Tautai Ake

  E i Na Alaga nei?

  E i na Alaga nei BB Spreads
  BB
  Ko te tala faitau fakatahi tenei e hukehuke ai te matakupu ko te alaga ma te goto ma te “mafaufau fakahaienihi”. E lelei ke faitau te tuhi tenei i to malie pe hapoti ai ni vaega fakapitoa e o te kalikalama, e mafai ke fatufatu ai te haofia ma te fiafia o fanau akoga ki na mea moni. Haienihi
 • Tautai Ake

  Ko te Uto Tumau

  TOK Ko Te Uto Tu Mau
  He tala malie tenei e tuhi faka koniheti mai te tala kakai Luhia “The Giant Turnip”, a Alexander Nilolayevich Afanasyev i na tauhaga o te 1850, kae kua hui te heti ki Tokelau. Kakai
 • Tautai Ake

  Tuiaki i te Kaumahina

  17724 Tokelau Tuiaki i te kaumahina SB
  Na kave e te toeaina na tama e tokalua ki te tahi itu o te namo i te tai maha i te Fakalua o namo pe katoa ai te mahina, ke fakaali ki ei te tuiaki pe ko te hīga o te malau i na faigā faiva kua leva. Tekenoloti
 • Tautai Ake

  Lakia ma Tana Punua

  17717 Tokelau Lakia ma Tana Punua SB
  I te mauaga e Lakia o na ika ke fagai ai tana punua, na taumafai ia Katafa ke tuli ma hamu tana mafua. Kae e iloa e Lakia oi takalokalo ma hola kehe!
 • Tautai Ake

  Ko na Lo ma na Hua

  17742 Tokelau Ko na Lo ma na Hua
  I te faleaitu tenei, ko na meaola uma i te vao e makalilia – vagana ai na lo. Ko na lo e haogalemu ma mafanafana i to latou fakamoega lo, ma e lahi a latou mea e kai. Kae vehea nei ia Hua?
 • Tautai Ake

  Fakamaoniaga Gali o he Koga Vevela

  17747 Tokelau Fakamaoniaga Gali o he Koga Vevela
  Ko te tuhi moni tenei e ia fakaali maia ni fakamaoniaga malie ma te taua e uiga ki te La ma pe vehea ona afia ai te Laukelekele. E ui lava e iei na vaeaga e he faigofie ke hafia, e fakaaogā e te tuhitala ni fakamatalaga malie ma ni fakatuhatuhaga ki ni mea e mataugofie ke hafia ai e te tino faitau te lalahi o na numela e fakaaogagia. Haienihi
 • Tautai Ake

  Motu Akau

  17748 Tokelau motu akau
  Ko te tala moni tenei e fakamatala mai pe vehea ona fauhia he motu akau ki luga o he maugamu i te lalo tai.
 • Tautai Ake

  Ko na Kelemutu e Uiga Kehe

  17751 Tokelau Konakelemutue Uiga kehe
  Ko na kelemutu e fehoahoani ke ola malolo te kelekele mo te tutupu o na lakau. E fakaaogāgia i te tala moni tenei na ata puke kae ke kitea ai te ofoofogia o na kelemutu. Haienihi
 • Tautai Ake

  E ke Iloa Au?

  TOK E Ke Iloa Au
  Ko ni holo ienei na fatu agai ki ni ika e te Akoga a Matiti, e fakaataata mai pe ko ni ika a, ma tuku mai ni paho ke tahoko e te tino faitau. E fakaatata mai foki i na ata ni ietahi fehoahoaniga. Ko na tali e maua i mua o te tapuni tuhi o tua.
 • E Books

  E ke Iloa Au?

  TOK E Ke Iloa Au

  Ko ni holo ienei na fatu agai ki ni ika e te Akoga a Matiti, e fakaataata mai pe ko ni ika a, ma tuku mai ni paho ke tahoko e te tino faitau. E fakaatata mai foki i na ata ni ietahi fehoahoaniga. Ko na tali e maua i mua o te tapuni tuhi o tua.

 • E Books

  Ko te Uto Tu Mau

  TOK Ko Te Uto Tu Mau

  He tala malie tenei e tuhi faka koniheti mai te tala kakai Luhia “The Giant Turnip”, a Alexander Nilolayevich Afanasyev i na tauhaga o te 1850, kae kua hui te heti ki Tokelau. Kakai

 • 1