Levolo 3

Ko na tuhi Levolo 3 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega maualuga o te Pilima, (Tauhaga 7–8 pe Levolo 7–8)

6 results — showing page 1 of 1
 • E Books

  Ko te Fāime

  Ko te Faime SB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • E Books

  Ko te Kakai o Tokalalaga

  TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai

 • E Books

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  TOK Volu

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • E Books

  Manuia mai te Tai

  TOK Manuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • E Books

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  TOK Ohofakiga

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tukufakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • E Books

  Huka i te Toto

  TOK Huka

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • 1