Levolo 3

Ko na tuhi Levolo 3 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega maualuga o te Pilima, (Tauhaga 7–8 pe Levolo 7–8)

22 results — showing page 1 of 1
 • Tautai Ake

  Ko te Fakafitauli ki a Puluto

  17740 Tokelau Ko te Fakafitauli ki a Puluto
  He tala moni tenei e fakamaina mai ai pe na vehea ona maua ma fakaigoa ia Puluto ko he paneta i te 1930 kae meake, i te 2006, kua hui tona tulaga faka paneta. Haenihi
 • Tautai Ake

  Kate o te Cook Strait

  17752 Tokelau Kate o te Cook Strait
  E hefulufa ia tauhaga o Kate Johns, kae kavea ia ma tino e pito hili te tamaiti kua kakauagia te Cook Strait. Ko te tala moni tenei e mulimuli atu ki a Kate kae fakataunukugia e ia tenei lukitau ofoofogia.
 • Tautai Ake

  Ko te Fāime

  Ko te Faime SB
  BB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Tautai Ake

  Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua. He tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

 • Tautai Ake

  Ko te Kakai o Fipeka

  01195 Ko te Kakai o Fipeka
  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Fipeka. Kakai
 • Tautai Ake

  Ko te Galu Fekai

  17743 Tokelau Ko te galu fekai
  Ko te tala tenei e fatu ki ni fakamatalaga moni e a ni tino na hao mai i te mafuie ma te hunami na ohofakia ai ia Toga ma Hamoa i te 2009. Ko te tala e mulimuli ki a Ana ma tona tuagane kae tutupu tenei mala.
 • Tautai Ake

  Fatuga mai na Kakai Tokelau

  01193 Fatuga mai na Kakai Tokelau
  He fakaputuga e o ni pehe e iva tenei mai ni kakai na tuku fakatahi e Faraimo Paulo, fakatahi ai ma ni holo e tolu na tuhia e Tenihe Atoni, Manuele Palehau, ma Kelihiano Kalolo. Kakai
 • Tautai Ake

  Ko te Kakai o Tokalalaga

  TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga
  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai
 • Tautai Ake

  Ko te Kakai o te Tifitifipiu

  01197 Kakai o te Tifitifipiu
  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tifitifipiu. Kakai
 • Connect Tokelau

  Huka i te Toto

  Connect 1 huka i te toto cover

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • Connect Tokelau

  He Fakalogoga e Mamafa

  Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

  Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti

 • Connect Tokelau

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Manuia mai te Tai

  Connect 2 manuia mai te tai cover

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  Connect 3 volu ni mea pakivalea cover

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • Dual-Language Flipbooks

  Ko te Fāime

  Ko te Faime SB
  BB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Dual-Language Flipbooks

  Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua he tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

 • E Books

  Ko te Fāime

  Ko te Faime SB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • E Books

  Ko te Kakai o Tokalalaga

  TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai

 • E Books

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  TOK Volu

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • E Books

  Manuia mai te Tai

  TOK Manuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • E Books

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  TOK Ohofakiga

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tukufakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • E Books

  Huka i te Toto

  TOK Huka

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • 1