Levolo 4

Ko na tuhi Levolo 4 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega Tulaga Lua, (Tauhaga 9–11 pe Levolo 9–11)

25 results — showing page 1 of 1
 • Tautai Ake

  Ko na Pi ni Meaola Tāua

  17741 Tokelau Ko na Pi ni Meaola Taua
  Ko te tala moni tenei e hukehuke ai te hokotaga felagolagomaki a te lagomeli ma na lakau fua tiale. E fakamatala mai kafai e ao na vaitiale huamalie ma na poleni e te lagomeli, e fakafeuhufakia ai foki e ia na tiale. Haienihi
 • Tautai Ake

  Kua Tukua Tautahi Au

  01203 Kua Tukua Tautahi Au
  I te tala moni tenei, e manatua e Ropati Simona he vaitaimi i na aho koi tamaiti ai ia. I te 1935 kua iva ai ona tauhaga, nae mihionale ai ona matua i Papua Niu Kini. I te fakatagaga ke fano i tana tuliga manu muamua, na hē ma olo kehekehe ai ma te tahi vaega o te kau tulimanu ma na moe tautahi ai i te po i te vao. E ui na maua i te aho alafaki, e heki ia iloa ko te tahi o na gata e hili te lahi i te lalolagi nae tulimanu foki i te koga nae moe ai ia.
 • Tautai Ake

  Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala
  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti
 • Connect Tokelau

  I lalo o te Moana

  Connect 1 i lalo o te moana cover

  Ko te lipoti tenei e kikila ki te hukehukega o he lauakau e 100-mita te loa 11 kilomita te mamao mai te gataifale o Taranaki i Niu Hila. Ko fanau akoga mai te kogafenua tenei kua galulue fakatahi ma na tino uku, tino hukehuke mea e ola, inihinia, tino fai faiva, ma na tino Maoli o te kogagfenua ke hakilikili ma fakamaumau na lakau ma na meaola kua fai tenei akau mo latou nofoaga tumau. E kikila te lipoti nei ki na auala hukehuke e fakaaogā ma na tekonoloti kehekehe e fakaaogā i na vaega takitahi. Haienihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huka i te Toto

  Connect 1 huka i te toto cover

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • Connect Tokelau

  He Fakalogoga e Mamafa

  Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

  Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti

 • Connect Tokelau

  Na he Nofo Kafai Koe e fia Tafiti

  Connect 1 na he nofo kafai koe e fia tafiti cover

  Ko na fakamaoniga fakahaienihi e leamai ko te nofo mataloa e mafai ke mafua ai ni fakafitauli o te ola malolo ma ko te tu ma te gaoioi holo e hili atu mo ki tatou. Kae ko na fakamaoniga fakahaienihi uma, e tatau ke fakafehiligia pea ke kitea ai pe talitonugia. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Ni Takiala Manumalo: Fakahulamaiga o na Fakamatalaga Fakahaienihi

  Connect 2 ni takiala manumalo cover

  Ko Grace e taumafai ke malo i te fakaalialiga fakahaienihi – ke auhia tenei fakamoemoe e tatau ke fatufatu ma fakaali ana hakilikiliga i he auala e hili i te fakailoagia ma te fakaoho manatu. E fakaaogā e Grace na hiata, ata puke, laulau, kalafa, kalafa o fakamatalaga, ma ni tuhituhiga fakahaienihi e manino ke fakakitea ai ana fakamaumauga ma pupuhi fakatekia kehe ai na fakamahino! Haienihi

 • Connect Tokelau

  KŌVITI-19

  Connect 2 koviti 19 cover

  I te fakaikuga o te tauhaga 2019, na kamata kitea ai e na haienitihi he vailaha (virus) fou. E pehi te vailaha, kae fakahalalau loa ko he penetemi kolope ma tapuni ai te pa tuakoi o Tokelau. E ui kua fakataga na tino ke toe liliu ki Tokelau, e tatau ke nonofokehea. E iei na tui mo he puipuiga, kae kua hula mai foki ietahi itukaiga kehe o te vailaha. E taua ke malamalama pe hea te vailaha ke pulepulea gofie ai tenei famai fou. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Manuia mai te Tai

  Connect 2 manuia mai te tai cover

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  Connect 3 akau matafi ma te konahia o te tai cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huiga o te Tau

  Connect 3 huiga o te tau cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki te mafanafanaga o te kolope ma te huiga o te tau. E fakatalatalanoa ni matakupu e ono pa ki Tokelau. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Fakataliga o te Vai Ua

  Connect 3 fakataliga o te vai ua cover

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Faigā Mālō a Tokelau i te Henituli 21

  Connect 3 faiga malo a tokelau i te henituli 21 cover

  Ko te tauhaga 2026 e katoa ai te 100 tauhaga o te faigāpāga a Tokelau ma Niu Hila. E agai ki luga te lagolagomia o te manatu ke toe iloilo te fehili o te tu tautahi i te tauhaga tena. Ke malamalama pe vehea he fauhaga fou o na pulepulega e ono manakomia, e tatau ke malamalama ki tatou ki te fauhaga o na pulepulega e iei nei, ma pe na vehea ona tulaki mai.

 • Connect Tokelau

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  Connect 3 volu ni mea pakivalea cover

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • Dual-Language Flipbooks

  Fagatua Tokelau

  TOK Fagatua Tokelau

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.

 • E Books

  Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala

  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti

 • E Books

  Fagatua Tokelau

  TOK Fagatua Tokelau

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.

 • E Books

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  TOK Akau Matafi

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • E Books

  Fakataliga o te Vai Ua

  TOK Fakataliga

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

 • E Books

  Volu – Ni Mea Pakivalea

  TOK Volu

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • E Books

  Manuia mai te Tai

  TOK Manuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • E Books

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  TOK Ohofakiga

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tukufakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • E Books

  Huka i te Toto

  TOK Huka

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • 1