Connect 3 faiga malo a tokelau i te henituli 21 cover

Faigā Mālō a Tokelau i te Henituli 21

Levolo 4

Non-fiction

Lealaiauloto Aigalele‘ale‘a F. Tauafiafi

Seiuli Aleta

Ko te tauhaga 2026 e katoa ai te 100 tauhaga o te faigāpāga a Tokelau ma Niu Hila. E agai ki luga te lagolagomia o te manatu ke toe iloilo te fehili o te tu tautahi i te tauhaga tena. Ke malamalama pe vehea he fauhaga fou o na pulepulega e ono manakomia, e tatau ke malamalama ki tatou ki te fauhaga o na pulepulega e iei nei, ma pe na vehea ona tulaki mai.