Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

He Fakalogoga e Mamafa

Levolo 3, Levolo 4

Non-fiction

Ken Benn

Katieli Keresoma

Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti