Connect 1 huka i te toto cover

Huka i te Toto

Levolo 3, Levolo 4

Non-fiction

Veronika Meduna

Falaniko Aloisio

Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi