Connect 1 na he nofo kafai koe e fia tafiti cover

Na he Nofo Kafai Koe e fia Tafiti

Levolo 4

Non-fiction

Neale Pitches

Mete Kele

Ko na fakamaoniga fakahaienihi e leamai ko te nofo mataloa e mafai ke mafua ai ni fakafitauli o te ola malolo ma ko te tu ma te gaoioi holo e hili atu mo ki tatou. Kae ko na fakamaoniga fakahaienihi uma, e tatau ke fakafehiligia pea ke kitea ai pe talitonugia. Haienihi