Connect 2 ni takiala manumalo cover

Ni Takiala Manumalo: Fakahulamaiga o na Fakamatalaga Fakahaienihi

Levolo 4

Non-fiction

Renata Hopkins

Seiuli Aleta

Ko Grace e taumafai ke malo i te fakaalialiga fakahaienihi – ke auhia tenei fakamoemoe e tatau ke fatufatu ma fakaali ana hakilikiliga i he auala e hili i te fakailoagia ma te fakaoho manatu. E fakaaogā e Grace na hiata, ata puke, laulau, kalafa, kalafa o fakamatalaga, ma ni tuhituhiga fakahaienihi e manino ke fakakitea ai ana fakamaumauga ma pupuhi fakatekia kehe ai na fakamahino! Haienihi