Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

Levolo 3, Levolo 4

Non-fiction

Allan Burne

Atonio Tuia

Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi