TOK Fagatua Tokelau

Fagatua Tokelau

Levolo 4

Non-fiction

Ilai Isopo Elekana Manū

I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.