TOK Ohofakiga

Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

Levolo 3, Levolo 4

Non-fiction

Allan Burne

Atonio Tuia

Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tukufakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

Lolomi te aū ke huhuke te itūlau. Ke fakalogo ki te alāleo, lolomi te hipika.
Ko te ata o te fale e toe foki ai koe ki te kamataga o te tuhi.