Tuhi-e (tuhi eleketoni)

Ko na tuhi-e, pe ko na tuhi faitau i na mahini tekinoloti ko ni tala ma ni tuhituhiga e maua ai ma te alāleo. Ko na tuhi-e ienei e mafai ke matamata ki ei i na komipiuta mafolafola (tablet), komipiuta fekaveaki (laptops) ma na komipiuta pe ko ietahi itukaiga mahini fakaonaponei e ve ko na mahini fakamatamata lalahi (data projector).

Levolo 1

Ko na tuhi Levolo 1 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega kamata o te Pilima (Tauhaga 1–3 pe Levolo 1–3)

Levolo 2

Ko na tuhi Levolo 2 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega i loto o te Pilima, (Tauhaga 4–6 pe Levolo 4–6)

 • E ke Iloa Au?

  TOK E Ke Iloa Au

  Ko ni holo ienei na fatu agai ki ni ika e te Akoga a Matiti, e fakaataata mai pe ko ni ika a, ma tuku mai ni paho ke tahoko e te tino faitau. E fakaatata mai foki i na ata ni ietahi fehoahoaniga. Ko na tali e maua i mua o te tapuni tuhi o tua.

 • Ko te Uto Tu Mau

  TOK Ko Te Uto Tu Mau

  He tala malie tenei e tuhi faka koniheti mai te tala kakai Luhia “The Giant Turnip”, a Alexander Nilolayevich Afanasyev i na tauhaga o te 1850, kae kua hui te heti ki Tokelau. Kakai

Levolo 3

Ko na tuhi Levolo 3 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega maualuga o te Pilima, (Tauhaga 7–8 pe Levolo 7–8)

 • Ko te Fāime

  Ko te Faime SB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Ko te Kakai o Tokalalaga

  TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai

 • Volu – Ni Mea Pakivalea

  TOK Volu

  Mai tau palahinifo ki tau pehini volu, ko na mea e gaohi mai te volu e i ho he mea. E faigata ke mafaufau ki he olaga e he iei ai ni paluga kemikolo. Haienihi ma te tekinoloti

 • Manuia mai te Tai

  TOK Manuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

Show more Levolo 3 ebooks

Levolo 4

Ko na tuhi Levolo 4 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega Tulaga Lua, (Tauhaga 9–11 pe Levolo 9–11)

 • Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala

  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti

 • Fagatua Tokelau

  TOK Fagatua Tokelau

  I te tala moni tenei, ko te tama fagatua Tokelau ko Ilai Isopo Elekana Manū e ia fakafeiloakia ia fanau akoga ki te tafaoga mai anamua a Tokelau ko te fagatua.

 • Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  TOK Akau Matafi

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • Fakataliga o te Vai Ua

  TOK Fakataliga

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

Show more Levolo 4 ebooks