Ko na lihohi Tautai Ake

Ko na lihohi Tautai Ake ko ni heti tuhi ma e maua foki i te initaneti. Ko ni lihohi na kamata ke lagolago ki te akoakoga o te gagana, te faitau ma na matakupu mo fanau akoga Tokelau. E lahi na itukaiga tuhituhiga, e iei ai na tala fatu, tala moni, tala fakatino, holo ma na tala kakai.

Levolo 1

Ko na tuhi Levolo 1 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega kamata o te Pilima (Tauhaga 1–3 pe Levolo 1–3)

 • Ko na Meaola i luga a te Akau

  17736 Tokelau Ko na Meaola i luga o te Akau SB
  Ko te tala moni tenei e laga mai ai ni meaola e hefulutahi e ola i te akau. Haienihi
 • Gahelevao

  17730 Tokelau Gahelevao SB
  He tala kakai tenei e o te Gahelevao ma te mea e ono pa ki ei kafai koe e tuai moe. Kakai
 • Oku Mātua

  17707 Tokelau Oku Matua SB
  Ko te teine e igoa ki a Kākālagi e ia fakailoa maia ona mātua, ia Puke ma Polapola. Kae hove kua viga ho atili ki ei ke kikila lelei.
 • Ko Au

  17709 Tokelau Ko Au SB
  E fakailoa mai e te tama mai Atafu ia ia lava ma tona kāiga.
Show more Levolo 1 books

Levolo 2

Ko na tuhi Levolo 2 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega i loto o te Pilima, (Tauhaga 4–6 pe Levolo 4–6)

 • Ko Au he Mati

  17728 Tokelau Ko Au he Mati SB
  E fakamatala mai e te mati na uiga he māfaufau o na tino.
 • Ko te Tau

  17734 Tokelau Ko Te Tau SB

  Nae tāhē te avaga a te fafine talavou, kae tutupu te afā lahi. Na mapu tona mafaufau kae toe fakafeiloaki atu ki tana avaga ma te loto fakafetai.

 • Kaihohoa Moa

  17705 Tokelau Kaihohoa Moa SB

  E tokalua ia tama mātutua na ki laua kaihohoā he moa ke tunu i vao, kae e he na ko ki laua oioti te iloa oi kalo he moa!

 • Ko te Uō

  17711 Tokelau Ko Te Uo SB
  Ko Lata e fai togafiti ho ki tana uo, ko Ikamoana. E hihī malau, i te tahi po mahina kae maua loa e Ikamoana te auala ke fai togafiti ai ki a Lata!
Show more Levolo 2 books

Levolo 3

Ko na tuhi Levolo 3 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega maualuga o te Pilima, (Tauhaga 7–8 pe Levolo 7–8)

 • Ko te Fakafitauli ki a Puluto

  17740 Tokelau Ko te Fakafitauli ki a Puluto
  He tala moni tenei e fakamaina mai ai pe na vehea ona maua ma fakaigoa ia Puluto ko he paneta i te 1930 kae meake, i te 2006, kua hui tona tulaga faka paneta. Haenihi
 • Kate o te Cook Strait

  17752 Tokelau Kate o te Cook Strait
  E hefulufa ia tauhaga o Kate Johns, kae kavea ia ma tino e pito hili te tamaiti kua kakauagia te Cook Strait. Ko te tala moni tenei e mulimuli atu ki a Kate kae fakataunukugia e ia tenei lukitau ofoofogia.
 • Ko te Fāime

  Ko te Faime SB
  BB

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua. He tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

Show more Levolo 3 books

Levolo 4

Ko na tuhi Levolo 4 e mafai ke faitau ki fanau, faitau fakatahi ma fanau pe faitau lava e ki latou i na vahega Tulaga Lua, (Tauhaga 9–11 pe Levolo 9–11)

 • Ko na Pi ni Meaola Tāua

  17741 Tokelau Ko na Pi ni Meaola Taua
  Ko te tala moni tenei e hukehuke ai te hokotaga felagolagomaki a te lagomeli ma na lakau fua tiale. E fakamatala mai kafai e ao na vaitiale huamalie ma na poleni e te lagomeli, e fakafeuhufakia ai foki e ia na tiale. Haienihi
 • Kua Tukua Tautahi Au

  01203 Kua Tukua Tautahi Au
  I te tala moni tenei, e manatua e Ropati Simona he vaitaimi i na aho koi tamaiti ai ia. I te 1935 kua iva ai ona tauhaga, nae mihionale ai ona matua i Papua Niu Kini. I te fakatagaga ke fano i tana tuliga manu muamua, na hē ma olo kehekehe ai ma te tahi vaega o te kau tulimanu ma na moe tautahi ai i te po i te vao. E ui na maua i te aho alafaki, e heki ia iloa ko te tahi o na gata e hili te lahi i te lalolagi nae tulimanu foki i te koga nae moe ai ia.
 • Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala
  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti
 • Ko te Koloa a Tokelau

  17723 Tokelau Ko te Koloa a Tokelau

  I te tala moni tenei, e fakamatala mai e te toeaina matua ko Peato Tutu Perez te fauga o he pā hī kakahi mai te tifa. Tekenoloti

Show more Levolo 4 books