Iniheti Lakau BB

Iniheti Lakau (big book)

Levolo 2

Non-fiction

Dawn McMillan

He lipoti moni faigofie e fakamatala mai ai pe hea te iniheti lakau, e nofo i fea, ni a ana mea e kai, e vehea ona ola puipuia, ma vehea te fakahologa o tona olaga. Haienihi