Ko Au te Tupu o te Mauga BB

Ko Au te Tupu o te Mauga (big book)

Levolo 1

Fiction

Joy Cowley

He tala e fuataimi tenei, ma e talafeagai mo na levolo uma, e gugutu te filī ko ia te Tupu o te Mauga, e he leleva kae hamu te fakailoga tenei e tona tuakoi e fuaefa atu i lo o ia toe uiga fekai. Ko te fakailoga e tahuihui ki na meaola e gaholoholo mai ma e hili atu te lalahi ma te fakamatakutaku, kae ko te filī poto, na fakaaogā e ia ni tama togafiti, ma toe malo ai i te fakailoga.