Na Galo BB

Na Galo (big book)

Levolo 2

Fiction

Kylie Parry

Na lea ia Finn ki a Mami na maua e ia te tama meaola na he i te fale teu mea fai fatoaga. E he kikila ia Mami ki te meaola oi e veake ko Finn e fakatagafai. Kua fakatagafai foki kae lea ki a Finn ko te meaola e manakomia tona mami ma e tatau ia Finn ke fano oi hakili. Na fano tona mafaufau ki ei, oi fatu loa te peleni a Finn. Kua fakatekia lele ia Mami i te ia iloaga mulimuli ko Finn nae he faifaiaga!