Tautai Ake Te Tatou Lalolagi

Te Tatou Lalolagi Feliuliufaki

Levolo 4

Fiction

te Matāeke o Akoakoga a Tokelau

He fakaputuga e o ni holo fakaonaponei e valu agai ki te tatou lalolagi feliuliufaki. E fakamatala e na tino tuhi holo pe aihea na tuhi ai a latou holo ma na metotia na fakaaogā e latou i a latou fatuga. E iei foki te avanoa mo fanau akoga ke fai mafaufauga faitio ki na holo.