Tefea Toku Matuaha

Tefea Toku Mātuahā?

Levolo 1

Fiction

Susan Paris

Ko Mami, Tara ma Luke e tatau ke piki ia Mātuahā (Aunty) mai te malae vakalele, kae kua tuai mālie. I te papā atuga, e he ki latou iloa pe i fea. Na haofia mulimuli e Mami e mafai ke fakaaogā tana telefoni ke fofo ai te fakafitauli.