17749 Tokelau Kote Pepe Fou

Ko te Pepe Fōu

Levolo 2

Fiction

André Ngāpō

Ko te matua o Kāhu kua tali fanau tana pepe. Kua mafaufau ia Kāhu pe vehea nei kafai kua iei hona uho pe he tuafafine. E lea ki ei tona matua e tumau lava te kavea o ia ma ana pepe e tuha pe ko ia ka kavea ma uho matua.