17732 Tokelau Ko na Tama Manu e Tolu SB

Ko na Tamā Manu e Tolu

Levolo 1

Fiction

Timi Ofisa

E tolu ia tamā manu mai te Tafega na olo fagogota i te moana hāuhau, toe fofoki mai ai i te gotoga o te la.