Search

Tip: enter the exact title of the resource you are seeking, or use one or two keywords
Year Level
Big Books
Genre

Search Results

Your search returned 129 results — showing page 2 of 5
 • Ki lalo i te Mea Fakaheheke Spreads

  Tautai Ake

  Ki lalo i te Mea Fakaheheke

  Levolo 1

  Fiction

  Feana Tu‘akoi

  I te fakahehekega ki lalo o Milly ma Sunil i te mea fakaheheke i te akoga, e heki ki la kitea ko te mea fakaheheke e huhu!
 • Tuku Teu a Nena

  Tautai Ake

  Tuku Teu a Nena

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  I te takega o te tuku teu a Nena (Grandma), na tonu ia Malia e fofo te fakafitauli i te fai o he tuku teu fou. Na ia ao maia na mea mai te lapihi toe fakaaogā ma, ko te fehoahoani mai a Nena, na lelei ai te tuku teu fou.
 • Vehi o te Manutukehe

  Tautai Ake

  Vehi o Manutukehe

  Levolo 1

  Fiction

  Janice Marriott

  Ko Manutukehe kua lima ma kua hauni ki te akoga, kae kite ake ko tona vehi e taikole atili. E laki, kua pa mai ia Papa (Grandad) ma te meaalofa e fofo ai te fakafitauli.
 • I te Vai Takele

  Tautai Ake

  I te Vai Tākele

  Levolo 1

  Fiction

  Janice Marriott

  I te kavega e Mami o James ma Noah ki te vai takele, na fiafia lele ia Noah tafao i te tainahoa fakatumu i te ea ka ko James nae popoke oi fano ki loto o te vai. Ko na tavigaviga a Noah ma te tafao i luga o te tainahoa na tohina ai ia James ke na he mataku kae ke kau ki te malie o na tafaoga.
 • Ko Puhi Nau Meakai e Fia Kaia

  Tautai Ake

  Ko Puhi Nau Meaki e Fia Kaia

  Levolo 1

  Fiction

  Joy Cowley

  I te tala malie tenei, ko Puhi Nau Meakai e fakaoleole meakai ki na tino o te kaiga kae e he manuia na moiheai ia Katie, te tino tamaiti o te kaiga, na alofa atu ki ei.
 • Maloka ki Fafo SB

  Tautai Ake

  Maloka ki fafo

  Levolo 1

  Fiction

  Julie Ellis

  Ko te kaiga i te tala tenei kua loka ki fafo o to latou fale. E laki lava, e iei te tama famalama nae matala. Ko Teti, Mami ma uho matua nae taufakaofiofi ki loto, kae e he mafai. Na fai fai lava, hau te tamā tino i te kaiga oi fofo te fakafitauli.
 • Ko te Pulou Na Galo

  Tautai Ake

  Ko te Pulou Na Galo

  Levolo 1

  Fiction

  Feana Tu‘akoi

  I te galoga o te pulou of Sunil, na fehoahoani tana uo i te hakiliga. E heai ni pulou i te potu akoga pe ko te oneone tafafao, kae i te kikilaga o na tamaiti ki te puha o Na Mea Gagalo, e lahi atili lele na pulou i loto! Na fakauma fiafia te tala i te mauaga o te faiga e na tamaiti ke fofo ai tenei fakafitauli fou.
 • Ua Ua SB

  Tautai Ake

  Ua, Ua

  Levolo 1

  Fiction

  Joy Cowley

  E manino ko te tala tenei e mai he vaega e o he tala fakaholo agai ki he kāiga na olo havavali ma takakekake i te vao i Niu Hila kae ua te tau oi fakatu ai to latou nofoaga he tumau i fafo. E ui e ua, e kitea te fiafia ma te malie ki te tafafao a na tamaiti.
 • I te Togavao

  Tautai Ake

  I te Togavao

  Levolo 1

  Fiction

  Dawn McMillan

  E havavali ia Teti ma Harry i te vao, kae paku te tamā mea lakau ki te lima o Teti – i tona mafaufau. Kua kikila lelei ia Harry kae ia haofia ko he iniheti lakau. I te havaliga o te iniheti ki luga o te lima o Teti, na tago atu ia Harry oi tuku fakalelei ki luga o he lakau ola.
 • Kua Hauni Koe Rosie

  Tautai Ake

  Kua Hauni Koe, Rosie?

  Levolo 1

  Fiction

  Vanessa Hatley-Owen

  I te tala fakaholo malie tenei, ko Mami e fia ia mautinoa ko Rosie e hauni ki te akoga kae ko Rosie ai e hauniuni filemu. Tenei ka olo, kae meake ko Mami ko heki uma te hauni.
 • Ko Manutukehe i loto o te Vai Takele

  Tautai Ake

  Ko Manutukehe i loto o te Vai Tākele

  Levolo 1

  Fiction

  Janice Marriott

  Na valakaulia e Hiaki ia Manutukehe ki tona fale i te umaga o te akoga ke kaukau i te vai kaukau. Na huhu lahi, lahi lele ia Manutukehe kae ko ana fai fakamatutu e malie tona ikuga.
 • Valiga o te Pa

  Tautai Ake

  Valiga o te Pa

  Levolo 1

  Fiction

  Susan Paris

  I te ofoga e William ma Papa (Grandad) ke vali e ki laua te pa puipui, na vave haofia e ki laua e iei te fakafitauli. Ko Mama (Grandma) e fofou ki he pa puipui lanu paepae kae heai he vali paepae e totoe i te fale teu kope i fafo. Ko te la fofo (ma te tali atu a Mama) e fakafiafia ki tamaiti.
 • Talanoaga ma Nena

  Tautai Ake

  Talanoaga ma Nena

  Levolo 1

  Fiction

  Jo Carson-Barr

  E mihia lahi e Aroha tona nena kae e mamao atili ke fano oi ahi. Kua hauni la e Mami te komipiuta ke fakaaoga e Aroha ma Nena te malae o te vateatea (initaneti) ke feiloaki ma talanoa ai.
 • 17738 Tokelau Ko Toku Moli SB

  Tautai Ake

  Ko Toku Mōlī

  Levolo 1

  Fiction

  Tenise Atoni

  E fakamatala mai e te tama na huiga ki o tatou mōli, kamata mai i na aho o te tamana o tona tupuna-tamana ke pa mai ki na aho nei. Tekenoloti
 • 17719 Tokelau Ko Tinilau ma hina SB

  Tautai Ake

  Ko Tinilau ma Hina

  Levolo 1

  Fiction

  Kelihiano Kalolo

  Ko te tala kakai tenei o Tinilau ma Hina. Kakai
 • 17721 Tokelau Ko na Paka o te Laukelekele SB

  Tautai Ake

  Ko na Paka o te Laukelekele

  Levolo 1

  Fiction

  Sinapati Suka

  Ko te ugauga kua fia pule atili. Kua fai te fono a na tahi paka o te laukelekele ke fai he tonu pe hea te ka fai.
 • 17744 Tokelau Ko te Po Na Galulu ai te Fale

  Tautai Ake

  Ko te Po Na Galulu ai te Fale

  Levolo 1

  Fiction

  Maria Hansen

  I te tahi po, na iei te mafuie ma na pe ai te paoa, ka ko Lenny e heki ala fakafokotahi ai! Ko te tala tenei e fatu ki he mea moni na tutupu.
 • 17745 Tokelau Ko te Tulaga nae iei ai

  Tautai Ake

  Ko te Tulaga nae iei ai

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  E fakatuhatuha e he teine tona ōlaga ki te ōlaga na ola ake ai te tupuna mātua o tona mātua.

 • Talako BB

  Tautai Ake

  Talako! Talako! Talako! (big book)

  Levolo 1

  Fiction

  Feana Tu‘akoi

  I te tuhi malie fuaefa tenei mo te faitau fakatahi, e faigata mo na talako fekakai e tokafa ke maua ni a latou uō.
 • Ko he Mafuie ko Tena BB

  Tautai Ake

  Ko he Mafuie ko Tena? (big book)

  Levolo 1

  Fiction

  Alan Bagnall

  He tama tamaiti nae popole pe ko na gaoioiga nei ma na mea e piha i tona fale he mafuie, kae, teki lava, tutupu moni te mafuie.
 • Numela Tahi BB

  Tautai Ake

  Numela Tahi (big book)

  Levolo 1

  Fiction

  Joy Cowley

  He fatuga malie e o he aitu fakahetonu e fiafia oi fakamataku tino.
 • Ko te Nofoaga Haogalemu BB

  Tautai Ake

  Ko te Nofoaga Haogalemu (big book)

  Levolo 1

  Fiction

  Sue Mooar

  He tala tenei e heti i Fakaofo, agai ki he moa ma ana hakilikiliga ki he koga malupuipuia ke fofoa ai ana punua. Ko te lelei o te fatuga ma te tuku fakatahiga o te tala e mafai ai ke fai ma taki mo te tuhituhi, ma ko te tafaifai pea o na fakamatalaga e hapotigia ai te tino faitau.
 • Ko te Vai Fakaheheke SB

  Tautai Ake

  Ko te Vai Fakaheheke

  Levolo 1

  Fiction

  Jane Buxton

  I te tala tenei, e fakamatala mai e he tamaiti tona iloa mai ana tafaoga i te Vai Fakaheheke ma tona teti, fakatahi ai ma tana taumafaiga ke iei foki ma te latou puhi.
 • Ko te Fatoaga a Mrs Brown

  Tautai Ake

  Ko te Fatoaga a Mrs Brown

  Levolo 1

  Fiction

  Dawn McMillan

  I te tala tenei, e fehoahoani ia Grace ki tona tuakoi, ko Mrs Brown, ke fakahuhu ana tomato. I te valakauliaga e Teti o Mrs Brown ki te hunuhunuga meakai pe ko te papakiu a te kaiga, na papa atu ki laua ma Grace ma he pehini tomato fuaefa mai tana fatoaga.
 • Ko na Mea Pupuni Taliga

  Tautai Ake

  Ko na Mea Pupuni Taliga

  Levolo 1

  Fiction

  Susan Paris

  Ko William e fia hukehuke lele ki na pupuni taliga o Papa (Grandad). Na fakamatala ki ei e Papa e pupuni ai te piha, ma foki ke fakatakitaki e William. I te omamaiga ki lotofale, kae tagi te pepe, na maua e William he tahi auala e heki fuafuagia ke fakaaogā ki ei na mea pupuni taliga!
 • Tapenapenaga mo na Malo Ahiahi

  Tautai Ake

  Tapenapenaga mo na Mālō Ahiahi

  Levolo 1

  Fiction

  Kiwa Hammond

  I te leaga o Teti ki a Mahi e tatau ke hauni te marae (malae Maoli) mo na tino ahiahi, na ofo atu ma te fiafia ia Mahi ke fai fekau. Na fehoahoani hauni na meakai, heti na laulau, ma hauni na moega mo na tino e ahiahi atu.

 • Tuai ki te Tukuga

  Tautai Ake

  Tuai ki te Tūkuga

  Levolo 1

  Fiction

  Dawn McMillan

  Kua hauni uma na tino ke kamata te tūkuga uila vagana ai te pulinihehe fia pule oi faigatā. Na fehoahoani te Mahiofo ke kaumai uma na mea e manakomia e ia – kae ko te taimi e fokotahi lava tenei e he fakataga ai te Pulinihehe ke fai tona pale.
 • Ni Hevae mo te Tupu

  Tautai Ake

  Ni Hevae mo te Tupu

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  I te tala fakaholo malie tenei, e faigata i te tupu ke filifili ona hevae fakatupu manaia e fai.