Search

Tip: enter the exact title of the resource you are seeking, or use one or two keywords
Year Level
Big Books
Genre

Search Results

Your search returned 129 results — showing page 4 of 5
 • 17742 Tokelau Ko na Lo ma na Hua

  Tautai Ake

  Ko na Lo ma na Hua

  Levolo 2

  Fiction

  Dave Armstrong

  I te faleaitu tenei, ko na meaola uma i te vao e makalilia – vagana ai na lo. Ko na lo e haogalemu ma mafanafana i to latou fakamoega lo, ma e lahi a latou mea e kai. Kae vehea nei ia Hua?
 • 17747 Tokelau Fakamaoniaga Gali o he Koga Vevela

  Tautai Ake

  Fakamaoniaga Gali o he Koga Vevela

  Levolo 2

  Non-fiction

  David Hill

  Ko te tuhi moni tenei e ia fakaali maia ni fakamaoniaga malie ma te taua e uiga ki te La ma pe vehea ona afia ai te Laukelekele. E ui lava e iei na vaeaga e he faigofie ke hafia, e fakaaogā e te tuhitala ni fakamatalaga malie ma ni fakatuhatuhaga ki ni mea e mataugofie ke hafia ai e te tino faitau te lalahi o na numela e fakaaogagia. Haienihi
 • 17748 Tokelau motu akau

  Tautai Ake

  Motu Akau

  Levolo 2

  Non-fiction

  Apenisa Leano

  Ko te tala moni tenei e fakamatala mai pe vehea ona fauhia he motu akau ki luga o he maugamu i te lalo tai.
 • 17751 Tokelau Konakelemutue Uiga kehe

  Tautai Ake

  Ko na Kelemutu e Uiga Kehe

  Levolo 2

  Non-fiction

  Sean O’Connor

  Ko na kelemutu e fehoahoani ke ola malolo te kelekele mo te tutupu o na lakau. E fakaaogāgia i te tala moni tenei na ata puke kae ke kitea ai te ofoofogia o na kelemutu. Haienihi
 • TOK E Ke Iloa Au

  Tautai Ake

  E ke Iloa Au?

  Levolo 2

  Fiction

  Various

  Ko ni holo ienei na fatu agai ki ni ika e te Akoga a Matiti, e fakaataata mai pe ko ni ika a, ma tuku mai ni paho ke tahoko e te tino faitau. E fakaatata mai foki i na ata ni ietahi fehoahoaniga. Ko na tali e maua i mua o te tapuni tuhi o tua.
 • 17740 Tokelau Ko te Fakafitauli ki a Puluto

  Tautai Ake

  Ko te Fakafitauli ki a Puluto

  Levolo 3

  Non-fiction

  David Hill

  He tala moni tenei e fakamaina mai ai pe na vehea ona maua ma fakaigoa ia Puluto ko he paneta i te 1930 kae meake, i te 2006, kua hui tona tulaga faka paneta. Haenihi
 • 17752 Tokelau Kate o te Cook Strait

  Tautai Ake

  Kate o te Cook Strait

  Levolo 3

  Non-fiction

  Jane Buxton

  E hefulufa ia tauhaga o Kate Johns, kae kavea ia ma tino e pito hili te tamaiti kua kakauagia te Cook Strait. Ko te tala moni tenei e mulimuli atu ki a Kate kae fakataunukugia e ia tenei lukitau ofoofogia.
 • Ko te Faime SB

  Tautai Ake

  Ko te Fāime (big book)

  Levolo 3

  Non-fiction

  Samantha Reynolds and Brad Norman

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuku ke lahi he iloa agai ki te fāime. Ko te tala moni i te tuhi lahi tenei e mauagia i te gagana Igilihi ma te gagana Tokelau. Haienihi

 • Ko Hea Tonu ko Lava te Faime

  Tautai Ake

  Ko Hea Tonu ko Lava te Fāime?

  Levolo 3

  Non-fiction

  Samantha Reynolds and Brad Norman

  I te 2018, na maua ai te fāime tamaiti i te namo o Nukunonu. Na valakaulia e te nuku na haienitihi Auhetalia ia Brad Norman ma Samantha Reynolds ke omamai ki Nukunonu ke fehoahoani ki te nuku ke hukehuke ke lahi he iloa agai ki te fāime. He tala moni tenei i ni gagana e lua. He tuhi e tahuke e tali tutuha na fakamatalaga i ei, ma te Ko te Fāime / Whale Shark, kae maualuga atu i te levolo faitau. Haienihi

 • 01195 Ko te Kakai o Fipeka

  Tautai Ake

  Ko te Kakai o Fipeka

  Levolo 3

  Fiction

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Fipeka. Kakai
 • 17743 Tokelau Ko te galu fekai

  Tautai Ake

  Ko te Galu Fekai

  Levolo 3

  Fiction

  Lani Wendt Young

  Ko te tala tenei e fatu ki ni fakamatalaga moni e a ni tino na hao mai i te mafuie ma te hunami na ohofakia ai ia Toga ma Hamoa i te 2009. Ko te tala e mulimuli ki a Ana ma tona tuagane kae tutupu tenei mala.
 • 01193 Fatuga mai na Kakai Tokelau

  Tautai Ake

  Fatuga mai na Kakai Tokelau

  Levolo 3

  Fiction

  Various

  He fakaputuga e o ni pehe e iva tenei mai ni kakai na tuku fakatahi e Faraimo Paulo, fakatahi ai ma ni holo e tolu na tuhia e Tenihe Atoni, Manuele Palehau, ma Kelihiano Kalolo. Kakai
 • TOK Ko Te Kakai O Tokalalaga

  Tautai Ake

  Ko te Kakai o Tokalalaga

  Levolo 3

  Fiction

  Darcy Solia

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tokalalaga. Kakai
 • 01197 Kakai o te Tifitifipiu

  Tautai Ake

  Ko te Kakai o te Tifitifipiu

  Levolo 3

  Fiction

  He tahi fatuga tenei e o te kakai o Tifitifipiu. Kakai
 • 17741 Tokelau Ko na Pi ni Meaola Taua

  Tautai Ake

  Ko na Pi ni Meaola Tāua

  Levolo 4

  Non-fiction

  Marie Langley

  Ko te tala moni tenei e hukehuke ai te hokotaga felagolagomaki a te lagomeli ma na lakau fua tiale. E fakamatala mai kafai e ao na vaitiale huamalie ma na poleni e te lagomeli, e fakafeuhufakia ai foki e ia na tiale. Haienihi
 • 01203 Kua Tukua Tautahi Au

  Tautai Ake

  Kua Tukua Tautahi Au

  Levolo 4

  Non-fiction

  I te tala moni tenei, e manatua e Ropati Simona he vaitaimi i na aho koi tamaiti ai ia. I te 1935 kua iva ai ona tauhaga, nae mihionale ai ona matua i Papua Niu Kini. I te fakatagaga ke fano i tana tuliga manu muamua, na hē ma olo kehekehe ai ma te tahi vaega o te kau tulimanu ma na moe tautahi ai i te po i te vao. E ui na maua i te aho alafaki, e heki ia iloa ko te tahi o na gata e hili te lahi i te lalolagi nae tulimanu foki i te koga nae moe ai ia.
 • 17746 Tokelau Ko te Fakamainaga o te Auala

  Tautai Ake

  Ko te Fakamainaga o te Auala i te Malohiaga Uila mai te La

  Levolo 4

  Non-fiction

  Andrew and Anna Dickson

  I te faiga o te tonu a Tokelau ke hui ma fakaaogā te malohiaga maua tumau, ko na tino na mafaufau loloto ki te filifiliga tenei. Na tonu ko te malohiaga mai te la hove e hili atu te lelei ma e fetaui ki te tau o Tokelau. E hilia atu i te afe o laupapa tioata mo te la na fakapipiki ma na kavea ai ia Tokelau ma atunuku muamua i te lalolagi ke hui ki te 100 pahene i te fakaaogāga o te malohiaga maua tumau. Tekenoloti
 • Connect 1 i lalo o te moana cover

  Connect Tokelau

  I lalo o te Moana

  Levolo 4

  Non-fiction

  Sophie Fern

  Jewel Luti Tuitama

  Ko te lipoti tenei e kikila ki te hukehukega o he lauakau e 100-mita te loa 11 kilomita te mamao mai te gataifale o Taranaki i Niu Hila. Ko fanau akoga mai te kogafenua tenei kua galulue fakatahi ma na tino uku, tino hukehuke mea e ola, inihinia, tino fai faiva, ma na tino Maoli o te kogagfenua ke hakilikili ma fakamaumau na lakau ma na meaola kua fai tenei akau mo latou nofoaga tumau. E kikila te lipoti nei ki na auala hukehuke e fakaaogā ma na tekonoloti kehekehe e fakaaogā i na vaega takitahi. Haienihi ma te tekenoloti

 • Connect 1 huka i te toto cover

  Connect Tokelau

  Huka i te Toto

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Veronika Meduna

  Falaniko Aloisio

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

  Connect Tokelau

  He Fakalogoga e Mamafa

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Ken Benn

  Katieli Keresoma

  Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti

 • Connect 1 na he nofo kafai koe e fia tafiti cover

  Connect Tokelau

  Na he Nofo Kafai Koe e fia Tafiti

  Levolo 4

  Non-fiction

  Neale Pitches

  Mete Kele

  Ko na fakamaoniga fakahaienihi e leamai ko te nofo mataloa e mafai ke mafua ai ni fakafitauli o te ola malolo ma ko te tu ma te gaoioi holo e hili atu mo ki tatou. Kae ko na fakamaoniga fakahaienihi uma, e tatau ke fakafehiligia pea ke kitea ai pe talitonugia. Haienihi

 • Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

  Connect Tokelau

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Allan Burne

  Atonio Tuia

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • Connect 2 ni takiala manumalo cover

  Connect Tokelau

  Ni Takiala Manumalo: Fakahulamaiga o na Fakamatalaga Fakahaienihi

  Levolo 4

  Non-fiction

  Renata Hopkins

  Seiuli Aleta

  Ko Grace e taumafai ke malo i te fakaalialiga fakahaienihi – ke auhia tenei fakamoemoe e tatau ke fatufatu ma fakaali ana hakilikiliga i he auala e hili i te fakailoagia ma te fakaoho manatu. E fakaaogā e Grace na hiata, ata puke, laulau, kalafa, kalafa o fakamatalaga, ma ni tuhituhiga fakahaienihi e manino ke fakakitea ai ana fakamaumauga ma pupuhi fakatekia kehe ai na fakamahino! Haienihi

 • Connect 2 koviti 19 cover

  Connect Tokelau

  KŌVITI-19

  Levolo 4

  Non-fiction

  Tootoooleaava Dr Fanaafi Aiono-Le Tagaloa

  Mete Kele

  I te fakaikuga o te tauhaga 2019, na kamata kitea ai e na haienitihi he vailaha (virus) fou. E pehi te vailaha, kae fakahalalau loa ko he penetemi kolope ma tapuni ai te pa tuakoi o Tokelau. E ui kua fakataga na tino ke toe liliu ki Tokelau, e tatau ke nonofokehea. E iei na tui mo he puipuiga, kae kua hula mai foki ietahi itukaiga kehe o te vailaha. E taua ke malamalama pe hea te vailaha ke pulepulea gofie ai tenei famai fou. Haienihi

 • Connect 2 manuia mai te tai cover

  Connect Tokelau

  Manuia mai te Tai

  Levolo 3, Levolo 4

  Non-fiction

  Pio Tuia

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • Connect 3 akau matafi ma te konahia o te tai cover

  Connect Tokelau

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  Levolo 4

  Non-fiction

  Elena Pasilio

  Seiuli Aleta

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • Connect 3 huiga o te tau cover

  Connect Tokelau

  Huiga o te Tau

  Levolo 4

  Non-fiction

  Torika Tokalau

  Falaniko Aloisio

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki te mafanafanaga o te kolope ma te huiga o te tau. E fakatalatalanoa ni matakupu e ono pa ki Tokelau. Haienihi

 • Connect 3 fakataliga o te vai ua cover

  Connect Tokelau

  Fakataliga o te Vai Ua

  Levolo 4

  Non-fiction

  Dr Ian White

  Mika Perez

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti