17742 Tokelau Ko na Lo ma na Hua

Ko na Lo ma na Hua

Levolo 2

Fiction

Dave Armstrong

I te faleaitu tenei, ko na meaola uma i te vao e makalilia – vagana ai na lo. Ko na lo e haogalemu ma mafanafana i to latou fakamoega lo, ma e lahi a latou mea e kai. Kae vehea nei ia Hua?