Kopiti o te Connect Tokelau

Ko na lihohi a te Connect Tokelau ko he tukufakatahiga e o ni tuhituhiga ke fehoahoani ki te akoakoga o na matakupu o te haienihi, tekenoloti, haienihi o tagata, vena te ola malolo ma te fakamalohi tino.

Connect Tokelau 1

 • Connect Tokelau

  I lalo o te Moana

  Connect 1 i lalo o te moana cover

  Ko te lipoti tenei e kikila ki te hukehukega o he lauakau e 100-mita te loa 11 kilomita te mamao mai te gataifale o Taranaki i Niu Hila. Ko fanau akoga mai te kogafenua tenei kua galulue fakatahi ma na tino uku, tino hukehuke mea e ola, inihinia, tino fai faiva, ma na tino Maoli o te kogagfenua ke hakilikili ma fakamaumau na lakau ma na meaola kua fai tenei akau mo latou nofoaga tumau. E kikila te lipoti nei ki na auala hukehuke e fakaaogā ma na tekonoloti kehekehe e fakaaogā i na vaega takitahi. Haienihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huka i te Toto

  Connect 1 huka i te toto cover

  Ko Sara Cook he tamaiti tuatuagia i te Tauhaga 10 e tauale huka i te toto. Ko te huka i te toto he famai e mafai ke afaina ai na fekau o aho takitahi o te olaga. Matamata pe mafai vehea ona kikila e Sarah tona tauale ma fakamautinoa e he taofia ai tona olaga haoloto ma ana gaoioiga uma. Haienihi

 • Connect Tokelau

  He Fakalogoga e Mamafa

  Connect 1 he fakalogoga e mamafa cover

  Na faiaina te vahega a te faiakoga ko Tuala i te tauvaga Vaka Alaga ma na fia iloa pe aihea. I to latou iloa fou kua maua mai agai ki te mapo o he mea (fua ki te alaga o te vaka), kua toe iloilo ai te fauhaga o te latou vaka muamua ma fakaaoga na iloa fou ke peleni ma fau ai he vaka fou e hili atu te lelei. Haienihi ma te tekinoloti

 • Connect Tokelau

  Na he Nofo Kafai Koe e fia Tafiti

  Connect 1 na he nofo kafai koe e fia tafiti cover

  Ko na fakamaoniga fakahaienihi e leamai ko te nofo mataloa e mafai ke mafua ai ni fakafitauli o te ola malolo ma ko te tu ma te gaoioi holo e hili atu mo ki tatou. Kae ko na fakamaoniga fakahaienihi uma, e tatau ke fakafehiligia pea ke kitea ai pe talitonugia. Haienihi

Connect Tokelau 2

 • Connect Tokelau

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Ni Takiala Manumalo: Fakahulamaiga o na Fakamatalaga Fakahaienihi

  Connect 2 ni takiala manumalo cover

  Ko Grace e taumafai ke malo i te fakaalialiga fakahaienihi – ke auhia tenei fakamoemoe e tatau ke fatufatu ma fakaali ana hakilikiliga i he auala e hili i te fakailoagia ma te fakaoho manatu. E fakaaogā e Grace na hiata, ata puke, laulau, kalafa, kalafa o fakamatalaga, ma ni tuhituhiga fakahaienihi e manino ke fakakitea ai ana fakamaumauga ma pupuhi fakatekia kehe ai na fakamahino! Haienihi

 • Connect Tokelau

  KŌVITI-19

  Connect 2 koviti 19 cover

  I te fakaikuga o te tauhaga 2019, na kamata kitea ai e na haienitihi he vailaha (virus) fou. E pehi te vailaha, kae fakahalalau loa ko he penetemi kolope ma tapuni ai te pa tuakoi o Tokelau. E ui kua fakataga na tino ke toe liliu ki Tokelau, e tatau ke nonofokehea. E iei na tui mo he puipuiga, kae kua hula mai foki ietahi itukaiga kehe o te vailaha. E taua ke malamalama pe hea te vailaha ke pulepulea gofie ai tenei famai fou. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Manuia mai te Tai

  Connect 2 manuia mai te tai cover

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

Connect Tokelau 3

 • Connect Tokelau

  Akau Matafi ma te Konahia o te Tai

  Connect 3 akau matafi ma te konahia o te tai cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki na akau matafi ma te konahia o te tai. E lipoti mai te hukehukega ki te lalotai i Nukunonu teia na kikila ai ki te mafai ke ola pea o na akau i te namo ma tuakau. Ko na fakamaumauga na aoao e te kauhaga hukehuke kua fakavae ai te mafai ke fakaauau pea na onoonoga. Haenihi ma te tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Huiga o te Tau

  Connect 3 huiga o te tau cover

  Ko te tuhituhiga tenei e hakilikili ai na manatu ki te mafanafanaga o te kolope ma te huiga o te tau. E fakatalatalanoa ni matakupu e ono pa ki Tokelau. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Fakataliga o te Vai Ua

  Connect 3 fakataliga o te vai ua cover

  Ko to tatou ola i luga o a tatou motu akau e fua ki te fakaputuga o na vai ua. E hakilikili e te tuhituhiga tenei ni tekenoloti e fakaaogagia. Tekenoloti

 • Connect Tokelau

  Faigā Mālō a Tokelau i te Henituli 21

  Connect 3 faiga malo a tokelau i te henituli 21 cover

  Ko te tauhaga 2026 e katoa ai te 100 tauhaga o te faigāpāga a Tokelau ma Niu Hila. E agai ki luga te lagolagomia o te manatu ke toe iloilo te fehili o te tu tautahi i te tauhaga tena. Ke malamalama pe vehea he fauhaga fou o na pulepulega e ono manakomia, e tatau ke malamalama ki tatou ki te fauhaga o na pulepulega e iei nei, ma pe na vehea ona tulaki mai.

Show more Connect Tokelau 3 articles