Ko te Vai Fakaheheke SB

Ko te Vai Fakaheheke

Levolo 1

Fiction

Jane Buxton

I te tala tenei, e fakamatala mai e he tamaiti tona iloa mai ana tafaoga i te Vai Fakaheheke ma tona teti, fakatahi ai ma tana taumafaiga ke iei foki ma te latou puhi.