17717 Tokelau Lakia ma Tana Punua SB

Lakia ma Tana Punua

Levolo 2

Fiction

Kelihiano Kalolo

I te mauaga e Lakia o na ika ke fagai ai tana punua, na taumafai ia Katafa ke tuli ma hamu tana mafua. Kae e iloa e Lakia oi takalokalo ma hola kehe!