Fafagaga o na Manulele

Fafagaga o na Manulele

Levolo 1

Fiction

Susan Paris

Na kitea e Ella na manu fia kakaia i te famalama oi lea ai ia Mami e mafai ke fai he mea fagai manu. Na fakaaoga te peleni mai te nuhipepa a Mami, olo ki te falekoloa o na mea fai galuega fakatau na mea e manakomia ma faigaluega i te fale teu kope i fafo ke fakauma ai te la poloketi.