Talanoaga ma Nena

Talanoaga ma Nena

Levolo 1

Fiction

Jo Carson-Barr

E mihia lahi e Aroha tona nena kae e mamao atili ke fano oi ahi. Kua hauni la e Mami te komipiuta ke fakaaoga e Aroha ma Nena te malae o te vateatea (initaneti) ke feiloaki ma talanoa ai.