Connect Tokelau 2

4 results — showing page 1 of 1
 • Connect Tokelau

  Ohofakiga a na Lo Hehega Fāvālevalea

  Connect 2 ohofakiga a na lo hehega favalevalea cover

  Ko Tokelau kua ohofaki e ni mea hehega favalevalea – he itukaiga lo. E hukehuke e na haienitihi pe hea te mafai ke fai ki ei. Ko te tuku fakatahiga ma te fakamaumau o ni fakamatalaga e iloa mai ai te tulaga o te fakafitauli ma te hakiliga o te fofo e pito hili ona lelei. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Ni Takiala Manumalo: Fakahulamaiga o na Fakamatalaga Fakahaienihi

  Connect 2 ni takiala manumalo cover

  Ko Grace e taumafai ke malo i te fakaalialiga fakahaienihi – ke auhia tenei fakamoemoe e tatau ke fatufatu ma fakaali ana hakilikiliga i he auala e hili i te fakailoagia ma te fakaoho manatu. E fakaaogā e Grace na hiata, ata puke, laulau, kalafa, kalafa o fakamatalaga, ma ni tuhituhiga fakahaienihi e manino ke fakakitea ai ana fakamaumauga ma pupuhi fakatekia kehe ai na fakamahino! Haienihi

 • Connect Tokelau

  KŌVITI-19

  Connect 2 koviti 19 cover

  I te fakaikuga o te tauhaga 2019, na kamata kitea ai e na haienitihi he vailaha (virus) fou. E pehi te vailaha, kae fakahalalau loa ko he penetemi kolope ma tapuni ai te pa tuakoi o Tokelau. E ui kua fakataga na tino ke toe liliu ki Tokelau, e tatau ke nonofokehea. E iei na tui mo he puipuiga, kae kua hula mai foki ietahi itukaiga kehe o te vailaha. E taua ke malamalama pe hea te vailaha ke pulepulea gofie ai tenei famai fou. Haienihi

 • Connect Tokelau

  Manuia mai te Tai

  Connect 2 manuia mai te tai cover

  I te hikomaga o te tai o Nukunonu e lahi lele na itūkaigā meaola kehekehe e fakalagolago ki tatou ki ei mo a tatou meakai. Ko ni manuia ienei e lagolago maia ki tatou i luga i o tatou fenua, e tatau la ki tatou ke fakaetete kafai kua fakapihinihigia te tatou hone fagota. Haienihi

 • 1