Search

Tip: enter the exact title of the resource you are seeking, or use one or two keywords
Year Level
Big Books
Genre

Search Results

Your search returned 129 results — showing page 3 of 5
 • Tahi Lua Tolu Fa

  Tautai Ake

  Tahi, Lua, Tolu, Fa

  Levolo 1

  Fiction

  André Ngāpō

  I te tala tenei, ko Teti ma tona ataliki nae hauni i te taeao. Ko te ataliki ko te tuhitala foki ia, e ia fakatakitakia na mea uma a Teti e fai. E fakauma te tala i he tukuga ki te tavale.
 • I te Maketi

  Tautai Ake

  I te Maketi

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  I te papā maiga o te kaiga o Oscar ki te maketi, na fiafia lele ia Oscar ma tona tuafafine tamaiti ki na paluni. Na fia fano ia Oscar fakatau hana paluni, kae lea ki ei ia Mami e tatau ia ke fehoahoani ake ki te fakatau. E ui i te tulave tenei, na iku fiafia te tala.
 • He Manulele i te Potu Akoga

  Tautai Ake

  He Manulele i te Potu Akoga

  Levolo 1

  Fiction

  Feana Tu‘akoi

  I te lele maiga o te manu ki to latou potu akoga, na taumafai muamua na tamaiti ke kave ki fafo, kae nae he mafai. Mulimuli ake, na iei te peleni poto a he tamaiti ke fakatohina ai te manu ki fafo.
 • He Uo ma Mateo

  Tautai Ake

  He Uō ma Mateo

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  Ko Mateo na fatoa hifi mai Samoa ki Niu Hila. I te paka, e matamata ia Mateo ki na tamaiti e tiketike ia latou hikuta, kae tu te tama (Zane) fakatalofa ki ei ma ofo atu tana hikuta ki a Mateo ke fakatakitaki ai. Mulimuli ake, na valakaulia e Mateo ia Zane ke kakai fakatahi ki latou i te aoauli ma tona mami.

 • Fafagaga o na Manulele

  Tautai Ake

  Fafagaga o na Manulele

  Levolo 1

  Fiction

  Susan Paris

  Na kitea e Ella na manu fia kakaia i te famalama oi lea ai ia Mami e mafai ke fai he mea fagai manu. Na fakaaoga te peleni mai te nuhipepa a Mami, olo ki te falekoloa o na mea fai galuega fakatau na mea e manakomia ma faigaluega i te fale teu kope i fafo ke fakauma ai te la poloketi.
 • Havaliga ki te Akoga

  Tautai Ake

  Havaliga ki te Akoga

  Levolo 1

  Fiction

  Jane Buxton

  Ko Papa (Grandad) e nofo i te fale o Dylan ma na fia havali i tana kau ki te akoga. Na fakavavevave ia Dylan ki a Papa kae ke he tuai ia, ka ko Papa e fia tu oi tapuke ata. I te papa atuga ki te akoga, kua haofia e Papa e he ia iloa te auala ki te fale. Na fofo e Dylan te tulaga tenei i he peleni poto.
 • Tafafao i fafo i te Falekie

  Tautai Ake

  Tafafao i Fafo i te Falekie

  Levolo 1

  Fiction

  Elizabeth Pulford

  Ko te uho, ko Sam ma Josh, na tonu ka “olo nonofo i he nofoaga he tumau” i te fatoaga, i he koga o Niu Hila. E moni e mālie i te taimi o te ao, ka ko Josh e he matuā kau ke nonofo i te fale kie kafai kua pouli.
 • He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

  Tautai Ake

  He Meakai Aoauli ma Puhi Nau Meakai

  Levolo 1

  Fiction

  Joy Cowley

  Ko te faigāmalaga a Puhi Nau Meakai e fakaholo pea i te tala tenei ma i te olokehega o te kaiga mo he malologa na taumafai ai ia Mātuahā (Aunty) ke fagai fakafuafua te puhi. E he fakatekia te kehe mamao o na manatu o Puhi Nau Meakai ma na ia taofia na peleni a Mātuahā.

 • Oka te Gali

  Tautai Ake

  Oka te Gali!

  Levolo 1

  Fiction

  Dot Meharry

  Ko te tala akoaki lelei tenei e o he manu kaulelei fakatalitonu gofie ma he puhi poto, e fakateki te fakaikuga mae hove e fakaoho ai ni talanoaga e vevehi.
 • Fehoahoaniga a Simi

  Tautai Ake

  Fehoahoaniga a Simi

  Levolo 1

  Fiction

  Feana Tu‘akoi

  E fia fehoahoani ia Simi kae hauni te umu a tona kaiga kae e heai ma he tino e fakahino ki ei hana fekau ke fai. Kua nofo i te lalo lakau oi mafaufau ki te kino o te fakahoaga o na fekau kae ia kitea atu e heai he ahu e fanake i te umu. Na fakailoa atu e ia ki a Teti ma Papa, na ki la kitea ai ko te afi kua mate ma nae manakomiagia tona fehoahoani mai te kamataga.
 • Tefea Toku Matuaha

  Tautai Ake

  Tefea Toku Mātuahā?

  Levolo 1

  Fiction

  Susan Paris

  Ko Mami, Tara ma Luke e tatau ke piki ia Mātuahā (Aunty) mai te malae vakalele, kae kua tuai mālie. I te papā atuga, e he ki latou iloa pe i fea. Na haofia mulimuli e Mami e mafai ke fakaaogā tana telefoni ke fofo ai te fakafitauli.
 • 01205 Tufafau

  Tautai Ake

  Tufafau

  Levolo 1

  Fiction

  Kua toe fakamatala mai e Meaalofa Faleasiu i te tala tenei pe na maua vehea te igoa Tufafau, te motu i te namo o Fakaofo.
 • 17728 Tokelau Ko Au he Mati SB

  Tautai Ake

  Ko Au he Mati

  Levolo 2

  Fiction

  Ēliu Faamāoni

  E fakamatala mai e te mati na uiga he māfaufau o na tino.
 • 17734 Tokelau Ko Te Tau SB

  Tautai Ake

  Ko te Tau

  Levolo 2

  Fiction

  Moe Aleta

  Nae tāhē te avaga a te fafine talavou, kae tutupu te afā lahi. Na mapu tona mafaufau kae toe fakafeiloaki atu ki tana avaga ma te loto fakafetai.

 • 17705 Tokelau Kaihohoa Moa SB

  Tautai Ake

  Kaihohoa Moa

  Levolo 2

  Fiction

  Kalolo Tumua

  E tokalua ia tama mātutua na ki laua kaihohoā he moa ke tunu i vao, kae e he na ko ki laua oioti te iloa oi kalo he moa!

 • 17711 Tokelau Ko Te Uo SB

  Tautai Ake

  Ko te Uō

  Levolo 2

  Fiction

  Kelihiano Kalolo

  Ko Lata e fai togafiti ho ki tana uo, ko Ikamoana. E hihī malau, i te tahi po mahina kae maua loa e Ikamoana te auala ke fai togafiti ai ki a Lata!
 • 17749 Tokelau Kote Pepe Fou

  Tautai Ake

  Ko te Pepe Fōu

  Levolo 2

  Fiction

  André Ngāpō

  Ko te matua o Kāhu kua tali fanau tana pepe. Kua mafaufau ia Kāhu pe vehea nei kafai kua iei hona uho pe he tuafafine. E lea ki ei tona matua e tumau lava te kavea o ia ma ana pepe e tuha pe ko ia ka kavea ma uho matua.
 • 17750 Tokelau Totoga Mauteni

  Tautai Ake

  Totōgā Mauteni

  Levolo 2

  Non-fiction

  Shelley de Graaf

  I te tala moni tenei, ko he tama ma tona papa (tupuna tamana) e toto fatu mauteni. E mulimuli ki tatou ki te tala kae ola ma tutupu na fatu mauteni ki ni mauteni. Kua fai te la hupo mauteni, kae hefe na fatu ke toto i te tauhaga ka hohoko. Haienihi
 • Na Galo BB

  Tautai Ake

  Na Galo (big book)

  Levolo 2

  Fiction

  Kylie Parry

  Na lea ia Finn ki a Mami na maua e ia te tama meaola na he i te fale teu mea fai fatoaga. E he kikila ia Mami ki te meaola oi e veake ko Finn e fakatagafai. Kua fakatagafai foki kae lea ki a Finn ko te meaola e manakomia tona mami ma e tatau ia Finn ke fano oi hakili. Na fano tona mafaufau ki ei, oi fatu loa te peleni a Finn. Kua fakatekia lele ia Mami i te ia iloaga mulimuli ko Finn nae he faifaiaga!
 • Ko Au ma Taku Maile BB

  Tautai Ake

  Ko Au ma Taku Maile (big book)

  Levolo 2

  Fiction

  Margaret Mahy

  He tala e tuhi e ve he holo tenei, e lelei mo te faitau leo lahi, he teine tamaiti ma tana maile e fakafeiloaki atu ki te taeao i te fiafia ma te loto naunau.

 • Ko te Lo ma na Hua BB

  Tautai Ake

  Ko te Lo ma na Hua (big book)

  Levolo 2

  Fiction

  Dawn McMillan

  He tuhi faitau fakatahi tenei e toe fai ai te tahi o tala kakai a Aesop fakakoniheti. Kakai

 • Ko te Pu i te Totini o te Tupu BB

  Tautai Ake

  Ko te Pu i te Totini o te Tupu (big book)

  Levolo 2

  Fiction

  Dot Meharry

  I te tala malie tenei, na fakatonu e te tupu ana kaukauna ke haita te pu i tona totini. E heki mafai ke fai, ka na maua mulimuli te fofo e te mahiofo e he mafai ai ke toe makalilia na vae o te tupu.
 • 17726 Tokelau Ko te Puha SB

  Tautai Ake

  Ko te Puha

  Levolo 2

  Fiction

  Sena Elia

  I te akega o he puha ki te kauāfua, na fiafia lele na tama matutua e tokalua i te mafaufau atu pe hea te i loto.
 • Iniheti Lakau BB

  Tautai Ake

  Iniheti Lakau (big book)

  Levolo 2

  Non-fiction

  Dawn McMillan

  He lipoti moni faigofie e fakamatala mai ai pe hea te iniheti lakau, e nofo i fea, ni a ana mea e kai, e vehea ona ola puipuia, ma vehea te fakahologa o tona olaga. Haienihi
 • E i na Alaga nei BB Spreads

  Tautai Ake

  E i Na Alaga nei? (big book)

  Levolo 2

  Non-fiction

  Feana Tu‘akoi

  Ko te tala faitau fakatahi tenei e hukehuke ai te matakupu ko te alaga ma te goto ma te “mafaufau fakahaienihi”. E lelei ke faitau te tuhi tenei i to malie pe hapoti ai ni vaega fakapitoa e o te kalikalama, e mafai ke fatufatu ai te haofia ma te fiafia o fanau akoga ki na mea moni. Haienihi
 • TOK Ko Te Uto Tu Mau

  Tautai Ake

  Ko te Uto Tumau

  Levolo 2

  Fiction

  Fraser Williamson

  He tala malie tenei e tuhi faka koniheti mai te tala kakai Luhia “The Giant Turnip”, a Alexander Nilolayevich Afanasyev i na tauhaga o te 1850, kae kua hui te heti ki Tokelau. Kakai
 • 17724 Tokelau Tuiaki i te kaumahina SB

  Tautai Ake

  Tuiaki i te Kaumahina

  Levolo 2

  Fiction

  Kelihiano Kalolo

  Na kave e te toeaina na tama e tokalua ki te tahi itu o te namo i te tai maha i te Fakalua o namo pe katoa ai te mahina, ke fakaali ki ei te tuiaki pe ko te hīga o te malau i na faigā faiva kua leva. Tekenoloti
 • 17717 Tokelau Lakia ma Tana Punua SB

  Tautai Ake

  Lakia ma Tana Punua

  Levolo 2

  Fiction

  Kelihiano Kalolo

  I te mauaga e Lakia o na ika ke fagai ai tana punua, na taumafai ia Katafa ke tuli ma hamu tana mafua. Kae e iloa e Lakia oi takalokalo ma hola kehe!